Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Biên bản bàn giao tài sản được lập nhằm mục đích khi chuyển giao công việc, tài sản giữa bên giao và bên nhận được áp dụng cho các loại tài sản sau khi đã thống nhất chuyển giao thì phải có biên bản xác nhận bàn giao tài sản đó.

Biên bản bàn giao tài sản

TÊN CƠ QUAN
………………… 
…………………
Số: …../BB
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------
……………, ngày …… tháng …..năm ……

 BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Giữa …………………………(bên giao) và
………………………….(bên nhận)
Hôm nay ngày …. tháng ….. năm …. tại ………..............… đã tiến hành cuộc họp bàn giao tài sản giữa …………. (bên giao) và…… (bên nhận) thực hiện theo …………… của ………… ngày ……………..
I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:
1/ Bên giao:
Ông: …………………..................................…… Chức vụ: …………………………………………………….
Ông: …………………..................................…… Chức vụ: …………………………………………………….
Bà: …………………....................................…… Chức vụ: …………………………………………………….
2/ Bên nhận:
Ông: …………………..................................…… Chức vụ: …………………………………………………….
Ông: …………………..................................…… Chức vụ: …………………………………………………….
Bà: …………………....................................…… Chức vụ: …………………………………………………….
Chủ tọa: Ông ………………………………………………………………………………..................................
Thư ký: Ông ………………………………………………………………………………...................................
II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:
Bên.………………. đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên ………………………….. theo biểu thống kê sau:
Bảng thống kê tài sản bàn giao
Số TTTên tài sảnĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiềnGhi chú
Cộng:
Tổng giá trị: Bằng số …….........................…………………………………………………………………………
                    Bằng chữ ……………………………………………………………………........................………
Kể từ ngày ……………………………………… số tài trên do bên ………………………. chịu trách nhiệm quản lý.
Biên bản này lập thành 4 bản có giá trị như nhau. Bên giao giữ 2 bản, bên nhận giữ 2 bản.
                      CHỮ KÝ BÊN GIAO                                                                  CHỮ KÝ BÊN NHẬN
             
                         Thư ký cuộc họp                                                                      Chủ tọa cuộc họp
Mẫu biên bản bàn giao tài sản Mẫu biên bản bàn giao tài sản Reviewed by Unknown on 04:12 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.