Mẫu biên bản giao hàng

Sau khi làm hợp đồng mua bán hàng hóa, bên bán sẽ phải có trách nhiệm giao hàng cho bên mua đúng theo thời gian và giá cả ghi trong hợp đồng, khi đó bên mua sẽ phải ký nhận Biên bản giao hàng mà bên bán giao cho đúng thủ tục trong mua bán.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------***-------


BIÊN BẢN GIAO HÀNG

Hôm nay, ngày…..tháng ……. năm 20……, tại cảng …….., hai bên gồm:
BÊN BÁN:
BÊN ....................................................................................................................................................
CÔNG TY ............................................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính: .............................................................................................................................
Đại diện bởi ông : .................................................................................................................................
Chức danh : Giám đốc/Tổng giám đốc
Số điện thoại : ............................................. Fax: ................................................................................
MST : ..................................................................................................................................................
(Sau đây gọi tắt là Bên A)
BÊN MUA:
BÊN ...................................................................................................................................................
CÔNG TY ...........................................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................................
Đại diện bởi ông : ................................................................................................................................
Chức danh : Giám đốc/Tổng giám đốc
Số điện thoại : ........................................................... Fax: .................................................................
MST : .................................................................................................................................................
(Sau đây gọi tắt là Bên B)

Căn cứ vào hợp đồng mua bán số ………...........….01/NTD- MCT/2011, bên A giao hàng cho bên B và hai bên tiến hành xác lập biên bản công nợ theo các điều kiện sau:
Điều 1. Bên A giao hàng cho bên B mặt hàng:.........................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Điều 2. Số lượng, đơn giá,trị giá.
- Số lượng: ..........................................................................................
- Tương đương với Trị giá: theo HD........................................................ đồng (đã bao gồm 10% thuế VAT).
(Bằng chữ: ……………………..).
Điều 3. Bên A xác nhận đã giao và bên B xác nhận đã nhận đủ số lượng là ……………........................ với tổng trị giá đã bao gồm thuế VAT là: …………………….. Bên B có trách nhiệm thanh toán trị giá tiền hàng trên cho Bên A trước ngày …./....../20…..
Điều 4. Trong trường hợp bên B không thực hiện đúng cam kết trong biên bản giao hàng này và làm thiệt hại đến kinh tế của bên A thì bên A có quyền chủ động đưa sự việc này ra trước cơ quan pháp luật để giải quyết.
Biên bản xác nhận công nợ này được làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau./.
ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B
Mẫu biên bản giao hàng Mẫu biên bản giao hàng Reviewed by Unknown on 19:35 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.