Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú

Đơn xin xác nhận tạm trú là mẫu đơn được sử dụng khi bạn đang cần làm thủ tục đăng ký tạm trú cho gia đình mình để thuận lợi trong việc cho con cái đi học, công tác. Đơn xin xác nhận tạm trú được ban hành theo quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 về cư trú.

Đơn xin xác nhận tạm trú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN TẠM TRÚ

Kính gửi: Công an phường/xã/thịtrấn............................................................................................
Tôi tên.......................................................................................................................................
Ngày sinh...................................................................................................................................
Số CMND...................................Do Công an................................Cấp ngày.................................
Địa chỉ thường trú.......................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay............................................................................................................................
Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Công an phường/xã/thịtrấn.........................................................
xác nhận cho tôi đã tạm trú tại địa này từ ngày........................................cho đến nay.
Lý do..........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Xin cám ơn!
Xác nhận của Công an phường/xã/thịtrấn                                      Ngày......tháng......năm........
                                                                                                    Kính đơn
Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú Reviewed by Ngô Đại Dương on 03:20 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.