Mẫu Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

Mẫu số S05b-DNN: Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Đơn vi:………..            
Địa chỉ:……….
Mẫu số: S05b-DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT QUỸ TIỀN MẶT

Tài khoản: .......
Loại quỹ: ..........
Năm: ................
Đơn vị tính ....
Ngày tháng
ghi sổ
Ngày tháng
chứng từ

Số hiệu
chứng từ
Diễn giải

TK
đối
ứng
Số phát sinhSố tồnGhi chú
ThuChiNợ
ABCDEF123G
    - Số tồn đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ
     
    - Cộng số phát sinh trong kỳx  xx
    - Số tồn cuối kỳxxx x
- Sổ này có .... trang, đánh từ trang 01 đến trang .......
- Ngày mở sổ .........

Người ghi sổ(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
 Ngày ...... tháng ....... năm ..... 
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Mẫu Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt Mẫu Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt Reviewed by Ngô Đại Dương on 01:03 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.