Mẫu Tờ khai quyết toán phí, lệ phí

xin giới thiệu Mẫu số 02/PHLP: Tờ khai quyết toán phí, lệ phí (dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước) ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------
TỜ KHAI QUYẾT TOÁN PHÍ, LỆ PHÍ
(Dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước)
[01] Kỳ tính thuế: Năm …….....
[02] Lần đầu              [03] Bổ sung lần thứ 
[04] Người nộp thuế: .................................................................................................
[05] Mã số thuế: .........................................................................................................
[06] Địa chỉ: ................................................................................................................
[07] Quận/huyện: ................................ [08] Tỉnh/Thành phố: .........................................
[09] Điện thoại: .............................. [10] Fax: .......................... [11] Email: ....................
[12] Đại lý thuế (nếu có): ..............................................................................................
[13] Mã số thuế: ...........................................................................................................
[14] Địa chỉ: ..................................................................................................................
[15] Quận/huyện: ...................................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................
[17] Điện thoại: ................................. [18] Fax: ......................... [19] Email: ...................
[20] Hợp đồng đại lý thuế số:................................................ ngày ..................................
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STTLoại phí, lệ phíChươngTiểu mụcSố tiền phí, lệ phí thu được Tỷ lệ trích sử dụng theo chế độ (%)Số tiền phí, lệ phí trích sử dụng theo chế độSố tiền phí, lệ phí phải nộp NSNNSố tiền phí, lệ phí đã khai trong kỳ
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) = (5) – (7)(9)
 ...       
 Tổng cộngxx x   
Số tiền phí, lệ phí phải nộp vào NSNN (ghi bằng chữ): .........................................................
Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./. 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số: 
Ngày ........ tháng .......... năm .........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)
Mẫu Tờ khai quyết toán phí, lệ phí Mẫu Tờ khai quyết toán phí, lệ phí Reviewed by Ngô Đại Dương on 01:10 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.