Mẫu quyết định về việc thôi việc

Quyết định thôi việc là mẫu văn bản trình bày về việc cho thôi việc đối với cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp theo đúng thủ tục trong hợp đồng lao động đã ký kết trước đó, sau khi nhận được đơn xin thôi việc của nhân viên, giám đốc sẽ ra Quyết định nghỉ việc theo mẫu sau.

Quyết định về việc thôi việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

QUYẾT ĐỊNH
V/v cho thôi việc 


GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN …..
- Căn cứ Bộ Luật Lao động;
- Hợp đồng lao động đã ký ngày ……………………………………………………………...................................
- Xét Đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà) ………………………………………………………...................................
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay cho Ông (Bà) giữ chức vụ được nghỉ việc kể từ ngày………………………………………………...
..........................………………………………………………………………………………………………………….
Điều 2: Ông (Bà) ............................và các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
Như điều 2;
Lưu hồ sơ;
Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)
Mẫu quyết định về việc thôi việc Mẫu quyết định về việc thôi việc Reviewed by Ngô Đại Dương on 06:46 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.