Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU
- Căn cứ Bộ luật Dân sự do nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2006
- Căn cứ vào nhu cầu thực tế và sự thoả thuận của các bên.
Hôm nay, ngày ….. tháng …… năm ………., tại địa chỉ ……………………………., chúng tôi gồm có:
BÊN A: (Bên bán)
Họ và tên :
Số chứng minh nhân dân :
Địa chỉ thường trú :
BÊN B: (Bên mua)
Họ và tên :
Số chứng minh nhân dân :
Địa chỉ :
Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng như sau:
Điều 1: Nội dung hợp đồng
Bên A đồng ý bán cho bên B..... mệnh giá........./cổ phần, là loại cổ phần được phát hành ................và được hưởng đầy đủ các quyền lợi của một cổ đông trên số......cổ phần nêu trên.
Điều 2: Giá trị hợp đồng
Giá thực hiện giao dịch:
Tổng giá trị hợp đồng:
Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu Reviewed by Ngô Đại Dương on 00:13 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.