Mẫu đơn xin nâng lương trước thời hạn

Kế Toán Hà Nội xin giới thiệu mẫu Đơn xin nâng lương trước thời hạn được trình lên cấp trên, thủ trưởng đơn vị để xem xét giải quyết tăng lương trước thời hạn khi đạt được thành tích nào đó.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc--------------------- 

ĐƠN XIN XÉT NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

Kính gửi:  
  - Ban Giám hiệu;
  - Phòng Quản trị Nhân sự. 
Họ và tên:……………………………………………………………….…
Chức danh/chức vụ:…………………………………………………….
Đơn vị công tác:………………………………………………………….
Thời gian công tác:………………………………………………………
Nhóm ngạch viên chức:……………………… Mã ngạch:…………..
Thời gian nâng lương thường xuyên:……………, bậc:……., hệ số:…...
Căn cứ Thông báo số ....../TB-..... ngày..../...../....của Hiệu trưởng Trường ........... về việc xét nâng lương trước thời hạn năm ..........;  
Căn cứ thành tích đạt được từ năm …… đến năm ……..   (đính kèm giấy khen, bằng khen),
Nay Tôi kính đơn này đến Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự và (đơn vị) xem xét cho tôi được nâng lương trước thời hạn ……. tháng.
Rất mong nhận được sự xem xét và chấp thuận của Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự và (đơn vị).
........, ngày.........tháng.......năm.......
KÍNH ĐƠN
Mẫu đơn xin nâng lương trước thời hạn Mẫu đơn xin nâng lương trước thời hạn Reviewed by Unknown on 22:46 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.