Mẫu Biên bản đánh giá lại tài sản cố định

xin giới thiệu mẫu Biên bản đánh giá lại tài sản cố định được Ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC.
Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 04-TSCĐ
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Ngày .... tháng ... năm ...
Số: ................
Nợ: ................
Có: ................
- Căn cứ Quyết định số: ..................... ngày .... tháng .... năm ....... của .......................................
............................................................................................................. về việc đánh giá lại TSCĐ.
- Ông/Bà: ...................................................................... Chức vụ: .................................................
Đại diện ............................................................................................................. Chủ tịch hội đồng.
- Ông/Bà: ..................................................................... Chức vụ: ................................................
Đại diện ............................................................................................................. Ủy viên.
- Ông/Bà: .................................................................... Chức vụ: .................................................
Đại diện ............................................................................................................. Ủy viên.
Đã thực hiện đánh giá lại giá trị các TSCĐ sau đây:
STT
Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ

Số hiệu TSCĐ

Số thẻ TSCĐGiá trị đang ghi sổ


Giá trị còn lại theo đánh giá lại
Chênh lệch
Nguyên giáHao mònGiá trị còn lạiTăngGiảm
ABCD123456
          
 Cộngxx      
Ghi chú:
Cột 4 “giá trị còn lại theo đánh giá lại”. Nếu đánh giá lại cả giá trị hao mòn thì cột 4 phải tách ra 3 cột tương ứng cột 1, 2, 3.
Kết luận:...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Ủy viên/người lập
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
 Chủ tịch Hội đồng
(Ký, họ tên)
Mẫu Biên bản đánh giá lại tài sản cố định Mẫu Biên bản đánh giá lại tài sản cố định Reviewed by Ngô Đại Dương on 00:59 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.