Mẫu Thư xác nhận thu nhập năm số 20/TXN-TNCN

Mẫu thư xác nhận thu nhập năm là văn bản do tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập lập để xác nhận mức thu nhập của người được trả thu nhập trong năm... Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Thư xác nhận thu nhập năm

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------***---------- 

THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP NĂM

Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập ……………………………...........................................................
Tôi xin xác nhận về việc ông/bà:
1. Họ và tên: ......................................................................................................................................
2. Chức vụ (nếu có): ..........................................................................................................................
Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau:
3. Ngày đến Việt Nam: ngày .......... tháng ........ năm ..........
4. Thu nhập trong giai đoạn từ ngày 01/01/20....... đến ngày 31/12/20......
Số tiền là ……………...........................................................................................................................
Trong đó:……………............................................................................................................................
a. Tại Việt Nam: .……………................................................................................................................
b. Tại nước ngoài: .…………….............................................................................................................
5. Các khoản bị khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có): ................................................................................
- Thuế thu nhập cá nhân.
- Bảo hiểm xã hội hoặc các loại bảo hiểm bắt buộc tương tự.
- Các khoản bị khấu trừ khác:
6. Tiền thuê nhà cho ông/bà………................................tại Việt Nam là do …….........……..(ghi rõ tên tổ chức/cá nhân) trả, số tiền là: ........................................... đồng.
Gửi kèm: Hợp đồng lao động.
Ngày ........ tháng ........... năm ..........
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)
Mẫu Thư xác nhận thu nhập năm số 20/TXN-TNCN Mẫu Thư xác nhận thu nhập năm số 20/TXN-TNCN Reviewed by Ngô Đại Dương on 01:00 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.