Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản

xin giới thiệu mẫu Giấy đề nghị chuyển khoản áp dụng đối với các giao dịch ngân hàng, tổ chứng tín dụng để bạn đọc tham khảo.
……………………….
Số: ……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ 
Hà Nội, ngày…… tháng………. năm…….

 GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN

Kính gửi: ....................................Ngân hàng:.................
Họ và tên: ………………………………..MSCB: ……………………………….........…
Đơn vị:……………………………………………………………………........……………
Số tiền bằng số: ………………………………………………………………........………
Bằng chữ: ……………………………………………………………………..........………
Lý do chi tiêu: …………………………………………………………………........………
Căn cứ vào hoá đơn số: ……........ ngày ….... tháng ……. năm …….
Tên tài khoản thụ hưởng:……………………………………………………………….....
Tại Ngân hàng:………………………………………………………………………..........
Số tài khoản: ………………………………………………………………………….........
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………........
 Thủ trưởng đơn vị                                                               Chủ nhiệm đề tài/dự án 
 Người xin thanh toán

KIỂM SOÁT VÀ PHÊ DUYỆT THANH TOÁN
Bằng số:………………………………………………………………………………………..
Bằng chữ:………………………………………………………………………………………
.............., ngày......... tháng .........năm.......
Phụ trách kế toán                                                   TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP
Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản Reviewed by Ngô Đại Dương on 00:56 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.